Тин Лемак (1983) роден е во Загреб каде завршил основно и средно училиште. Дипломирал и докторирал на Филозофскиот факултет во Загреб. Напишал околу стотина научни и критички трудови во значајни домашни и странски публикации (Fluminensia, Croatica et Slavica Iadertina, Art of Words, Nova Croatica, српски јазик, Zadar Festival, Words, Republic, Vigil), а учествувал и на бројни научни конференции. во земјата и странство.. Живее и работи во Загреб. Досега објавени книги: Авторско, историско, митско (Поетски дискурс на Весна Парун – теорија и интерпретација), Биакова, 2015 г. Поетските симетрии во поезијата на Јосип Пупачиќ, Биаков, 2017 г. Поетски стил на Анка Жагар, Бјакова, 2018 година. Во име на авторот (Пролегомена за теоријата и стилот на исповедната лирика), Биакова, 2019 г. Тапанар, одлична песна, Биакова, 2019 година. Ставка за малку критика, збирка поезија, Spacetime, 2020 година. Црна коса Танатос (Поетски и стилски хоризонти во поезијата на Марија Чудина), Матица хрватска Сисак, Сисак, 2020 година. Населби, збирка поезија со цртежи, Мала библиотека на ДХК, 2021 година.

СТРАДАЊАТА НА ЕДЕН КРИТИЧАР
 
кога сите теории ќе ми здосадат
и метатеориите на овој свет,
ќе станам ботаничар.
ќе собирам билки,
ќе ги пресирам ги во хербариумот,
ќе ги ушивам во перниците,
Ќе хи носат во ленена торба.
и сè ќе знам сè за спорите,
клетките и гаметите.
ми здосади веќе
да бдеам над нечија  мисла.
да  сфатам како текстот
го измамил контекстот
и зошто се човечко
не се одвива како нечовечко.
јалови се чивечките знаења
додека пеперутките
сончевото предиво го предат
навистина мислам, кога ќе пораснам,
ботаничар ќе станам.
  
Препев на македонски: Борче Панов