СВЕТСКА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЈА – АЦО КАРАМАНОВ (КАЛУДИЈА ПИЧИНО – ИТАЛИЈА)

ОУ Центар за култура „Ацо Краманов Радовиш

Совет на 48 Караманови средби

Пред три години, Меѓународната поетска манифестација „Караманови поетски средби“ и Центар за култура Ацо Караманов од Радовиш, ја промовираа Интернационалната награда „АЦО КАРАМАНОВ“ за врвни поетски дострели во сферата на поетското творештво.

Во 2019 година оваа награда за прв пат ја доби големиот шпански и светски поет Хусто Хорхе Падрон. Минатата година беше востановена и едицијата „Шестокрилеста птица“ и за прв пат беше објавена книга на поети коишто важат за врвни автори во светски рамки. Носители на оваа престижна интернационална поетска награда за 2020 г. беа познатиот виетнамски поет Мај Ван Фан и еминентниот  арапски поет Раед Анис Ал-Јиши од Саудиска Арабија. Беше објавена и книга – двокнижие со избор поезија од овие двајца извонредни поети: МАЈ ВАН ДАН – „НОВОГОДИШНО КАПЕЊЕ“ И  РАЕД АНИС АЛ-ЈИШИ „ЗАЧУДЕН БАРУТ“. Составувачи и уредници на оваа книга се  писателите Борче Панов и Даниела Андоновска Трајковска, која, воедно, ги препеа изборите од англиски на македонски јазик.

По предлог на селекторот за оваа награда – познатиот македонски поет Борче Панов, Советот на „Караманови средби на поезијата“ помеѓу триесетината автори од цел свет коишто ќе бидат застапени во Зборникот на 48 „Карамановите средби на поезијата“ кои оваа година бележат 54 години од своето постоење, одлучи Интернационалната награда „АЦО КАРАМАНОВ за исклучително поетско творештво за 2021 г. да ја добие италијанската поетеса КЛАУДИЈА ПИЧИНО.

Изборот од поезијата на Кладија Пичино ќе биде објавен на македонски јазик во наградената книга со наслов „ОТВОР ОД СВЕТЛИНА ВО КАТЕДРАЛАТА“ во препев на Даниела Андоновска-Трајковска и Борче Панов.

„Оваа поезија е сублимат на една човечка димензија во која радоста и тагата, мирот и немирот се како интерференција на звучната виљушка на двесет и првиот век во кој сѐ повеќе го губиме човекот и тонеме во глувоста на отуѓувањето во сите правци на падот на една планетарна цивилизација. Поезијата на Клаудија Пичино не се плаши да нѐ соочи со нашите стравови, напротив таа нѐ повикува да ги прифатиме и надминеме нашите промашувања, да застанеме зад штитот на нашата чистота како хумани битија, да си ја вратиме смелоста, повторно да го почувствуваме вкусот на адреналинот, да бидеме живи, дури и со храброста на гневот и како такви да го поврземе лакот на нашето човекување  со вознесот на нашата суштина на небото“ – нагласува селекторот во образложението за наградата Борче Панов.

Клаудија Пичино (Claudia Piccinno) е наставничка, поетеса и преведувачка. Родена е во Јужна Италија, но живее и работи во северниот дел од Италија. Објавена е во над 100 антологии, а е и поранешен член на жири комисии за доделување значајни национални и интернационални книжевни  награди. Пичино е национален раководител за Европа за Светскиот фестивал на поезијата (World Festival Poetry), ја промовира истанбулската култура во Италија како амбасадор на асоцијацијата „Ист Санат Арт“ (Ist Sanat Art Association). Има објавено 41 книги поезија меѓу кои има нејзини авторски книги, но и нејзини преводи на италијански јазик на познати поетски имиња ширум светот. Ја има добиено престижната награда „Stele of Rosetta” во Истанбул во 2016 година, “World icon for peace” (Нигерија, 2017), наградата Najiman (Либан, 2018), Global Icon Award 2020 for Writers Capital International Foundation, The light of Galata, Turkey 2021, Sahitto International Jury Award, Bangladesh 2021 и околу 250 награди од Италија за заслуги во областа на културата. Уредник е на меѓународното книжевно списание „Papirus“ во Турција и  меѓународното списание „Atunis“, но и на италијанското списание „Gazzetta di Istanbul“ коешто се печати во Истанбул. Пишува за електронски списанија и книжевни весници како што се Menabò, Verbumpress, Il Porticciolo. Нејзината вебстраница е: https://claudiapiccinno.weebly.com

22.11.2021

ОУ Центар за култура „Ацо Краманов Радовиш

Директор

Изабела Ангелова

Совет на 48 Караманови средби

Претедател

Борче Панов

“ACO KARAMANOV” INTERNATIONAL POETRY AWARD at the 48th Karamanov Poetry Meetings

CLAUDIA PICCINNO – ITALY

Center of Culture “Aco Karamanov” Radovish

Council of the 48th Karamanov Poetry Meetings

Three years ago, the International Poetry Festival “Karamanov Poetry Meetings” that celebrate 54 years since the first edition, and the Center of Culture “Aco Karamanov” Radovish inaugurated the International Poetry Award  “Aco Karamanov” for excellence in poetry.

Justo Jorge Padron, one of the most famous Spanish and world poets of today, was awarded for the first time with this award in 2019. In addition, the first printed edition of poetry books of distinguished authors was launched last year with the “Aco Karamanov” 2020 International Poetry Award. Renowned poets Mai Van Phan from Vietnam and Raed Anis Al-Jishi from Saudi Arabia were 2020 year laureates and a joint poetry book compiled by Macedonian poets Borche Panov and prof. d-r Daniela Andonovska-Trajkovska was published under the title:  “New Year Bath. Baffled Gunpowder”. Daniela Andonovska-Trajkovska has translated both authors into Macedonian.

Council of the 48th Karamanov Poetry Meetings accepted the proposal of the poetry award selector and a president of the council, poet Borche Panov, and made a decision about this year laureate who was selected among 30 previously chosen world poets from several countries in the world. Therefore we are happy to announce that “ACO KARAMANOV” INTERNATIONAL POETRY AWARD at the 48th Karamanov Poetry Meetings goes to poetess CLAUDIA PICCINNO from Italy. A selection of Claudia Piccinno’s poetry is translated into Macedonian language by Daniela Andonovska-Trajkovska (from English language) and Borche Panov (from Serbian language) and will be published in a poetry book “A Light Hole in the Cathedral”.

Poetry of Claudia Piccinno is a sublimate of human dimension in which joy and sorrow, peace and restfulness are perceived as interference of the sound fork of the twenty-first century in which we are losing the humanity and we are sinking into the deafness of alienation in all directions of the fallen civilization.  Poetry of Piccinno is brave enough to make us face with our own fears, it calls us to accept and to overcome our mistakes, to stand behind the shield of our purity as human beings, to bring back our courage so we could feel the adrenaline under our tongue one more time, to be alive, even with the courage of the rage if necessary and to connect the bow of our human lives on Earth with our essence on Heaven – indicated the selector Borche Panov in the rationale for the award.

Claudia Piccinno is a teacher, poet and translator, she lives and teaches in the north of Italy. Operating in more than 100 anthologies, she’s a former member of the jury in many national and international literary prizes. She has been the Continental Director for Europe in the World Festival Poetry from April 2019 to september 2021, she represents Istanbul culture in Italy as Ambassador of Ist Sanat Art Association. She has published 41 poetry books, among her own poetry collections and other poets’ translations into Italian language. She was conferred with the most prestigious award “Stele of Rosetta” in Istanbul in 2016, the Literary Awards Naji Naaman Prize 2018, “World icon for peace” for Wip in Ondo city, Nigeria, in April 2017; Global Icon Award 2020 for Writers Capital International Foundation, The light of Galata, Turkey 2021, Sahitto International Jury Award, Bangladesh 2021. She gained almost 250 prizes in Italy for poetry and cultural merits. Her poem “In Blue” is played on a majolica stele posted on the seafront in Santa Caterina di Nardo (Le). She is European editor for the international literary magazine Papirus in Turkey and for Atunis Magazine international. She is responsible for poetry in the Italian magazine called Gazzetta of Istanbul, printed in Turkey by the Italian community. She writes for e-magazine and literature newspapers such as Menabò, Verbumpress, Il Porticciolo. Her website is https://claudiapiccinno.weebly.com

November, 22, 2021

Center of Culture “Aco Karamanov” Radovish,

Izabela Angelova, director

Council of the 48th Karamanov Poetry Meetings,

Borche Panov, president